Rekrutacja 2016/2017
Do ucznia klasy szóstej Szkoły Podstawowej!W tym roku ukończysz szkołę podstawową, a od 1 września 2016 staniesz się uczniem gimnazjum. Jest to szkoła obowiązkowa. Młodzież mieszkająca w Kostrzynie i we wsiach: Gwiazdowo, Jagodno, Skałowo, Sokolniki Klonowskie, Strumiany, Tarnowo i Wróblewo ma swoje gimnazjum w Kostrzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 28a.

Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie proponuje Tobie w roku szkolnym 2016/2017 pięć oddziałów.

1a - Profil matematyczno-przyrodniczy (Do klasy przyjętych może być 20 - 24 uczniów. Zapraszamy uczniów, którzy interesują się naukami matematyczno-przyrodniczymi i chcą poszerzyć swą wiedzę i doskonalić umiejętności w tym zakresie.)
1b - Profil humanistyczno-teatralny (Do klasy przyjętych może być 20 - 24 uczniów. Zapraszamy uczniów, którzy mają szeroko pojęte kompetencje humanistyczne i uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych. Przewiduje się warsztaty z aktorem Teatru Nowego w Poznaniu.)
1c - Profil ogólny (Do klasy przyjętych może być przyjętych 20 - 24 uczniów.)
1d - Profil ogólny (Do klasy przyjętych może być co najwyżej 20 - 24 uczniów.)
1e - Profil ogólny (Do klasy przyjętych może być przyjętych 20 - 24 uczniów.)
Uwaga:
W przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu do wybranej klasy decydować będą średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz ocena zachowania. Dlatego też w podaniu proszę wskazać klasę alternatywną. Przedstawione w tabeli profile klas mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych uczniów do wskazanych klas.
Podręczniki do klasy pierwszej
Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klasy pierwszej wypożyczają w szkole komplet podręczników oraz otrzymują materiały do ćwiczeń.Po zakończeniu roku szkolnego podlegają zwrotowi.
W zawiązku z powyższym proszę nie kupować nowych ani też używanych podręczników.

Kalendarz rekrutacji
Od 23 maja do 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. należy złożyć następujące dokumenty:
1) Podanie o przyjęcie do gimnazjum – podpisane przez Ciebie i Twoich rodziców
2) Kwestionariusz osobowy,
3) zdjęcie – opisane imieniem/imionami i nazwiskiem. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum powinni dodatkowo złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn nr XVII/129/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała do wglądu w szkole lub na stronach BIP Gminy Kostrzyn.
Oświadczenia rodziców ucznia zamieszkałego poza obwodem Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

Od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. należy dostarczyć:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
3) dokumenty potwierdzające dostosowanie form i metod pracy – opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
4) kartę zdrowia - tylko uczniowie nie objęci opieką medyczną przez spółkę ”MEDERI”.


Do 18 lipca 2016 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości:
1) listy kandydatów zakwalifikowanych;
2) listy kandydatów niezakwalifikowanych – dotyczy jedynie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


Do 22 lipca 2016 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości:
1) listy kandydatów przyjętych;
2) listy kandydatów nieprzyjętych.


Informacje dodatkowe
1. Zapraszamy Twoich rodziców na spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum we wtorek, 14 czerwca br. o godz. 17:30.
2. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc, od dnia 25 lipca 2016 r. zostanie wdrożona procedura rekrutacji uzupełniającej.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8 189 104.
4. Jeżeli wybrałeś inne gimnazjum niż Gimnazjum w Kostrzynie, proszony jesteś o złożenie w terminie do 28 czerwca 2016 r. pisemnej informacji, o tym, gdzie będziesz kontynuować dalszą naukę.

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.