umul banner gim banner
comenius logo Chronić środowisko naturalne i w nim żyćI. Oszczędność zużycia energii elektrycznej (Economy of the consumption of electric energy)

- Pomiary zużycia energii elektrycznej (Measurements of the consumption of electric enregy)
- Pomiary natężenia oświetlenia luksomierzem w klasie (Measurements of the intensity of the lightning in the classroom)
- Obserwowanie wykorzystania energii elektrycznej (Observation of using electric energy)
- Wytypowanie miejsc w szkole, w których byłoby celowe zastosowanie wyłączników czasowych (na ruch) oraz opartych o zjawisko fotoelektryczne (Selecting of places in the school where the using of time switches and switches based on photoelectric phenomen would be purposeful)

Przedmiot (Subject): Fizyka (Physics)
Nauczyciel (Teacher): Pani (Mrs) Bogumila Kolodziej
II. “Izba Ekologiczna w szkole” ("Ecological Room" at school)

- Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w isniejącym pomieszczeniu (sala 58) do edukacji ekologicznej i prozdrowotnej – zdrowego stylu życia (Beginning with the adaption of the classroom for educational needs / ecological and healthy lifestyle subject)
- Prace badawcze na temat ochrony środowiska w Kostrzynie i na terenie Gminy (Studying work to the subject of environmental protection in Kostrrzyn and commune)
- Badanie czystości wody zbiornika wodnego przy rekultywowanym wysypisku śmieci w Cegielni. Wpływ tego wysypiska na czystość wody w zbiorniku (Research of a water reservoir (pond) by reclamated landfill in Cegielna. Influence of the previous landfill on water clarity in the pond.)
- Segregacja i recykling odpadów (Waste material segregation and recycling)

Przedmioty (Subjects): Biologia (Biology), Chemia (Chemistry), Geografia (Geography)
Teachers: Pani (Mrs) Ewa Kaznowska (Biol), Pani (Mrs) Genowefa Szymanska (Chem), Pani (Mrs) Ewa Iwanska (Geo)
III. Segregacja I recycling w Gimnazjum Rady Europy (Waste material segregation in Gimnazjum Rady Europy)

Od września 2000 r gmina Kostrzyn uczestniczy w systemie zbiórki surowców wtórnych. Ustawiono 21 kompletów pojemników służących do segregacji odpadów według 4 asortymentów. Jeden komplet składa się z 4 pojemników (Since September 2000 the commune Kostrzyn takes part in the collection raw material system. 21 Sets of containers for wast e material segregation according to 4 assortments were arranged.).
Cele projektu(Aims of the project):
- Uświadomienie konieczności segregacji odpadów (Making aware of necessity of waste material segregation)
- Wprowadzenie trwałych proekologicznych nawyków w życiu codziennym uczniów (Putting into effect state proecological habits in students´daily life
- Kształtowanie u dzieci, młodzieży i ich rodziców określonych zachowań związanych z gospodarką odpadami (Moulding by children, youth and their parents definite behaviour connected with waste material economy)
- Przygotowanie społeczności lokalnej do zmiany postaw wobec segregacji odpadów (Preparing of local community to taking turns in waste material segregation)
- Szkoła jako centrum wiedzy o ochronie środowiska (Making the school as a local centre of environment protection knowledge)

Przedmioty (Subjects): Biologia (Biology), Chemia (Chemistry), Geografia (Geography)
Teachers: Pani (Mrs) Ewa Kaznowska (Biol), Pani (Mrs) Genowefa Szymanska (Chem), Pani (Mrs) Ewa Iwanska (Geo)

Copyright © 2015 Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Część fotografii użytych na tej stronie została wykonana przez Studio Foto J. Wicher.